PRIVACYBELEID

Naleving

CDK LLC ("CDKeys.com", "wij", "ons", "onze") is toegewijd aan het respecteren van de privacy en de naleving van de gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid en in bijlage A ("Privacybeleid") wordt uiteengezet hoe en waarom wij uw persoonsgegevens (in dit Privacybeleid ook wel persoonlijke informatie genoemd) verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en openbaar maken en hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze kunt corrigeren. In dit Privacybeleid wordt ook het gebruik van cookies op onze Site uitgelegd. Voor alle duidelijkheid: "persoonsgegevens" of "persoonlijke informatie" betekent informatie die een individu specifiek identificeert (zoals een naam, adres, foto, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, verjaardag, kantoorlocatie, professionele en persoonlijke interesses, bedrijfsnaam, titel afdeling en gesproken talen) of informatie over dat individu, die direct gekoppeld is aan persoonlijk identificeerbare informatie. “Site” betekent https://www.cdkeys.com/ en alle subpagina's en subdomeinen met betrekking tot https://www.cdkeys.com/ en eventuele aanvullende website-domeinen zoals van tijd tot tijd door CDKeys.com wordt bepaald. "Gebruiker", ”u" en "uw" betekenen gezamenlijk de persoon, het bedrijf of de organisatie die de Site heeft bezocht of gebruikt. Een gebruiker kan een bezoeker van CDKeys.com of een Accounthouder zijn. "Account" betekent de account die gebruikers kunnen creëren via de Site.

Voor de doeleinden van de gegevensverwerking en -controle is CDKeys.com de relevante juridische entiteit. Ons contact-e-mailadres voor alle communicatie met betrekking tot uw persoonsgegevens is [email protected] (vermeld "persoonlsegevens" in het onderwerp van de e-mail).

AVG

Als u inwoner van de Europese Unie bent, wordt u beschermd door en geniet u van aanvullende rechten op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van de Europese Unie, ook bekend als AVG.

Wijzigingen aan het Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om u op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen vaan dit Privacybeleid, zijn wij niet verplicht u vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke aanpassingen of wijzigingen aan dit Privacybeleid. We raden u aan onze Site regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid.

Uw voortgezette gebruik van onze Site, diensten, het vragen van onze hulp of het verstrekken van verdere persoonlijke informatie aan ons (direct of via een bevoegd persoon) na een wijziging in dit Privacybeleid zal betekenen dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Welke gegevens verzamelen we?

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelen wij informatie die geen personen identificeert, van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk ter beschikking stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elke bezoekersaanvraag.

We verzamelen informatie die geen personen identificeert om beter te begrijpen hoe onze bezoekers onze Site gebruiken. De verzamelde informatie zal ons ook helpen bij het oplossen van problemen, het analyseren van onze middelen en het verbeteren van onze diensten en/of producten. Er zit niets in dat soort informatie dat iemand in staat zou kunnen stellen om te identificeren wie u bent.

We verzamelen ook mogelijk persoonlijke informatie, waaronder:

 • uw naam
 • uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres
 • uw demografische informatie, met inbegrip van uw voorkeuren en interesses
 • andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen
 • Internet Protocol (“IP”) adressen
 • cookies. Voor de volledige lijst van cookies die we verzamelen, raadpleeg het Hoofdstuk Lijst van cookies die we verzamelen

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen persoonlijke informatie op een aantal manieren, waaronder:

 • wanneer u of een derde partij onafhankelijk van onze Site contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail,telefoon of persoonlijk
 • wanneer u onze Site en aanverwante software (inclusief mobiele toepassingen) bezoekt en er interactie mee heeft
 • wanneer u transacties met ons aangaat
 • wanneer u zich aanmeldt voor een Account bij CDKeys.com of deel gaat uitmaken van het CDKeys.com affiliateprogramma
 • door middel van cookies en andere technologieën die ons in staat stellen om u een betere ervaring te geven op onze Site
 • wanneer u contact met ons opneemt via onze Site of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief/mailinglijst

In elk geval verzamelen we dergelijke persoonlijke informatie enkel voor zover dat nodig of gepast is om het doel van uw interactie met ons te vervullen. Wij geven geen persoonlijke informatie vrij, behalve zoals hieronder beschreven in dit Privacybeleid.

U kunt weigeren om persoonlijke informatie te leveren, maar dit kan u ervan weerhouden om bepaalde Site-gerelateerde activiteiten uit te voeren en het is mogelijk dat we niet in staat zijn om onze diensten en/of producten of hulp aan u of namens u te leveren.

U mag ons geen persoonlijke informatie over een andere persoon verstrekken, tenzij u eerst de voorafgaande toestemming van die persoon hebt verkregen en u hem of haar hebt verteld dat zijn of haar persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid (met inbegrip van de plaats waar hij of zij dit kan vinden). Door ons te voorzien van informatie over een derde partij, garandeert u dat u alle noodzakelijke toestemmingen en machtigingen heeft om dit te doen, en dat u ons het bewijs hiervan kunt leveren.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of toegang verlenen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden toe te sturen, waarvan wij denken dat u die interessant vindt als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als u ons eerder toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door ons te schrijven naar [email protected].

Instemming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de site die u momenteel bekijkt. Door op de knop "Accepteren" te klikken, door toegang te krijgen tot of door op een andere manier gebruik te maken van de Site erkent u dat u dit Privacybeleid en alle andere overeenkomsten die van toepassing zijn op u als Accounthouder van CDKeys.com en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, hebt gelezen, begrepen en dat u er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee akkoord gaat. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van of de toegang tot de Site. Indien u de Site gebruikt namens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, een bedrijfsentiteit, garandeert u dat u geautoriseerd bent en de bevoegdheid hebt om die derde partij aan dit Privacybeleid te binden. Door te klikken op de knop "Accepteren" of door de Site te openen of op een andere manier te gebruiken, erkent u ook dat u ermee instemt dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.cdkeys.com/terms-conditions.

U geeft ons toestemming om foto's, inhoud en/of persoonlijke informatie te plaatsen en te gebruiken, die u eventueel op onze Site zou kunnen uploaden of waarvoor u anderszins toestemming heeft gegeven om deze te publiceren op onze Site, blog, in ons marketingmateriaal of sociale-mediakanalen, die wij kunnen gebruiken om informatie te verstrekken over onze diensten en/of producten, de marketing van onze diensten en/of producten of voor het doel van onze functies en/of activiteiten.

Doel

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie om u in staat te stellen het voordeel van onze Site en diensten en/of producten te ontvangen. Onder voorbehoud van dit Privacybeleid kunnen wij uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze verplichtingen uit te voeren en u de overeengekomen diensten en/of producten te leveren
 • om uw Account te openen, te onderhouden en te beheren
 • om u service en/of product of promotionele communicatie en marketingmateriaal te sturen, dat relevant is voor u om onze diensten en/of producten en onze Site en die van derden te promoten en op de markt te brengen (met inbegrip van eventuele sociale media-pagina's die door ons worden onderhouden of beheerd, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube)
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten
 • kwaliteitsborging en opleidingen
 • het verbeteren van onze producten en diensten, met inbegrip van het aanpassen van de site
 • om uw identiteit of locatie te verifiëren en veiligheidscontroles uit te voeren met betrekking tot een aankoop
 • om toegang te krijgen tot ontwikkelingsplatforms van derden of tot add-on-keys
 • marktonderzoek en analyse
 • om onze diensten en/of producten te promoten en op de markt te brengen (onder meer via sociale media-pagina's die door ons worden onderhouden of beheerd, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Twitch en Mixer)
 • interne registratie om elk ander doel te vergemakkelijken.
 • elk ander gebruik dat voor u is geïdentificeerd op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke informatie of zoals redelijkerwijs wordt overwogen in dit Privacybeleid en ons https://www.cdkeys.com/privacy-policy

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan andere entiteiten of personen doorgeven voor de Doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • onze medewerkers, vertrouwde derden en andere mensen met wie we samenwerken om diensten en/of producten aan u te leveren
 • derden-dienstverleners om hen in staat te stellen een dienst te leveren zoals (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, gegevensopslag, webhosting en serverleveranciers, incassobedrijven, betalingsverwerkers en verzekeraars
 • alle derde partners of entiteiten waarmee we een commerciële relatie hebben
 • elke aan ons gelieerde entiteit
 • potentiële verkopers of kopers van onze activiteiten of onze activa
 • elke toepasselijke of relevante toezichthouder of derde partij met het oog op wettelijke of contractuele naleving en/of rapportage of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze eigendommen of rechten, die van derden of het publiek in het algemeen te beschermen
 • andere entiteiten of personen, mits u toestemming heeft gegeven

Toegang tot uw persoonsgegevens

Voor zover de wet dit vereist, kunt u alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, bekijken, bewerken, corrigeren of verwijderen.

Op verzoek zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, voorzien van een exemplaar:

 • persoonsgegevens over u, die in ons bezit zijn of onder onze controle staan
 • informatie over de wijze waarop de in bovenstaande paragraaf (Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie) genoemde persoonsgegevens door ons zijn of kunnen zijn gebruikt of openbaar gemaakt in het jaar voorafgaand aan de datum van het verzoek

Als u onderworpen bent aan bescherming op grond van het EU-recht (met inbegrip van alle inwoners van de EU), kunt u recht hebben op verdere rechten.

Wij behouden ons echter het recht voor om u niet te voorzien van uw persoonsgegevens, of andere gerelateerde informatie, indien er redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit:

 • de veiligheid of de fysieke of mentale gezondheid van een ander individu kan bedreigen
 • onmiddellijke of ernstige schade aan uw veiligheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid kan veroorzaken
 • persoonsgegevens van een ander individu kan onthullen
 • de identiteit kan onthullen van een persoon die persoonsgegevens over een andere persoon heeft verstrekt en de persoon die de persoonsgegevens verstrekt, niet instemt met de onthulling van zijn identiteit
 • strijdig kan zijn met het nationale belang

Als u toegang wilt krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren, dient u contact met ons op te nemen via [email protected], zoals hierboven beschreven, en we zullen op uw verzoek reageren binnen een redelijke termijn nadat het verzoek is ingediend. Als wij u de toegang ontzeggen, geven wij u de reden daarvoor op het moment van uw verzoek.

Hoewel we geen kosten in rekening brengen voor een verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie, kunnen we in de volgende omstandigheden wel een redelijke vergoeding voor tijd en kosten aanrekenen (die u wordt meegedeeld zodra u een verzoek indient):

 • als er meer tijd nodig is om materiaal voor u te verzamelen en voor te bereiden.
 • als u uw bestanden voor u wilt laten fotokopiëren

Corrigeren en updaten van uw persoonlijke informatie

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via [email protected] als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke informatie of als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is, zodat wij uw dossier dienovereenkomstig kunnen bijwerken.

Wij zullen de gevraagde wijzigingen verwerken zodra dit praktisch mogelijk is en de gecorrigeerde persoonsgegevens verzenden aan elke andere organisatie waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, in het jaar voorafgaand aan de datum van de correctie, tenzij die andere organisatie de gecorrigeerde persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor een wettelijk of zakelijk doel of u er anderszins mee instemt dat wij de gecorrigeerde gegevens niet opnieuw aan een andere organisatie hoeven te sturen.

Nauwkeurigheid

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u bezitten accuraat, volledig en up-to-date is. Wij vertrouwen echter in de eerste plaats op u om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke informatie. Door dit Privacybeleid te aanvaarden, verbindt u zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om uw persoonsgegevens tijdig te corrigeren en bij te werken.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om documenten die persoonsgegevens bevatten niet langer te bewaren, of om de middelen te verwijderen waarmee de persoonsgegevens met bepaalde personen in verband kunnen worden gebracht, zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het doel waarvoor die persoonsgegevens zijn verzameld, niet langer wordt gediend met het bewaren van de persoonsgegevens, of dat het bewaren niet langer noodzakelijk is voor wettelijke of zakelijke doeleinden.

Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig wordt behandeld en om ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijzigen, verwijderen of soortgelijke risico's te voorkomen.

Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Om de kans op veiligheidsinbreuken tot een minimum te beperken, maken wij de aard van dergelijke veiligheidsmaatregelen niet openbaar.

Hoewel we ernaar streven een veilige, beveiligde omgeving te creëren door te proberen de toegang tot de site te beperken tot legitieme gebruikers, kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie.

Neem onmiddellijk contact op met ons via [email protected] als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw Account door iemand anders of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van het webverkeer of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies maken het mogelijk dat webapplicaties op u als een persoon reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic-log-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over de activiteiten op de webpagina's en het verbeteren van onze Site om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Cookies helpen ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen na te gaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt kiezen om cookies te aanvaarden of te weigeren. Veel webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo wijzigen dat cookies worden geweigerd als u dat wenst. U dient er rekening mee te houden dat dit kan voorkomen dat u de Site en de bijbehorende diensten ten volle kunt gebruiken.

Wij gebruiken de volgende cookies of kunnen deze gebruiken:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze Site. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze Site, een winkelwagen te gebruiken of gebruik te maken van onze e-factureringsdiensten.
 • Analytische/prestatiegerichte cookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze Site bewegen als ze er gebruik van maken. Dit helpt ons om de werking van onze Site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Site. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
 • Targeting-cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Site, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze Site en de advertenties op de site relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook met derden delen.

Houd er rekening mee dat ook derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals diensten voor analyse van het webverkeer) gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiegerichte cookies of targeting-cookies.

Als u geen cookies op uw computer wilt laten plaatsen, moet u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat u onze Site gebruikt, met het nadeel dat bepaalde functies van onze Site niet goed kunnen functioneren zonder de hulp van cookies.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan.

COOKIE name COOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO The category info on the page, that allows pages to display more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer ID with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently participated in.
POLLN Information on what polls you have participated in.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer is allowed to use of cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed..
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

Zakelijke transfer

Als wij, of nagenoeg al onze activa, zouden worden overgenomen, of in het geval dat we onze activiteiten stopzetten of failliet gaan, zou de gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat, indien dergelijke transfers plaatsvinden, elke verwerver van ons bedrijf uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Gebruik van persoonlijke informatie voor direct marketing

Van tijd tot tijd kunnen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, gebruiken om bepaalde diensten en/of producten te identificeren, waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn. We kunnen dan contact met u opnemen om u te informeren over deze diensten en/of producten, nieuwe functies en hoe ze u kunnen helpen, om uw feedback te vragen, of om u op de hoogte te houden van wat er met ons en onze diensten en/of producten aan de hand is.

Direct marketing van ons neemt over het algemeen de vorm aan van een elektronische marketing-e-mail. Wanneer we uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinginformatie te sturen per e-mail, SMS, MMS of andere elektronische middelen kunnen we dit doen met uw uitdrukkelijke of veronderstelde toestemming. Elk direct geadresseerd marketingcontact dat door ons wordt verzonden of gemaakt, zal een middel bevatten waarmee u zich kunt uitschrijven (of zich kunt afmelden) voor het ontvangen van verdere marketinginformatie. Bovendien kunt u ons te allen tijde opdracht geven om elke voorafgaande toestemming die u hebt gegeven om marketingberichten van ons te ontvangen, te verwijderen. Contacteer ons op [email protected] om een aanvraag te doen.

Links naar websites van derden

Onze Site kan links bevatten naar en van websites van derden. Als u op dergelijke links klikt, doet u dit op eigen risico en bent u onderworpen aan het privacybeleid en/of de voorwaarden van de website, die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke websites.

Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, privacypraktijken of websitevoorwaarden van dergelijke websites of enige informatie die u aan hen verstrekt. U dient het privacybeleid van deze derden te lezen om te weten te komen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan wanneer u hun websites bezoekt.

Privacyklachten

Als u van mening bent dat wij uw privacyrechten op enigerlei wijze hebben geschonden, of als u problemen met betrekking tot ons Privacybeleid wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Al deze vragen of klachten zullen ernstig worden genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, worden afgehandeld.

 

BIJLAGE A

ALTERNATIEVE CLAUSULES/AANVULLENDE CLAUSULES

1. Meer gedetailleerde achtergrondinformatie over het verzamelen van gegevens

 

Informatie die we verzamelen en hoe we dit doen

We verzamelen informatie van zowel algemene als persoonlijke aard op een aantal manieren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.. In het geval van persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wij alleen informatie voor zover deze nodig is en blijft om het doel van uw interactie met ons te vervullen. We verzamelen en bewaren informatie met behulp van een aantal technologieën zoals cookies, caches, databases en logboeken. Wij gebruiken of onthullen geen persoonlijke informatie anders dan beschreven in dit Privacybeleid.

U kunt weigeren om ons persoonlijke informatie te verstrekken en u kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van informatie door ons; Dit kan echter invloed hebben op uw mogelijkheid om onze Site, platforms, apps, producten en/of diensten te gebruiken of er voordeel uit te halen, en op onze mogelijkheid om u ondersteuning of hulp te bieden.

Informatie die u verstrekt, inhoud die u creëert en bestanden die u uploadt

Wanneer u een Account aanmaakt op onze Site en andere gelieerde platforms, inclusief eventuele mobiele applicaties, geeft u ons persoonlijke informatie die uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord bevat.

Zelfs als u geen Account aanmaakt, kunt u ervoor kiezen om ons persoonlijke informatie te verstrekken voor specifieke doeleinden. U kunt ons bijvoorbeeld een e-mailadres geven om marketingmateriaal of updates over onze diensten te ontvangen of een telefoonnummer, zodat we u kunnen terugbellen voor een klantvraag.

We verzamelen ook inhoud die u creëert, uploadt of ontvangt van anderen bij het gebruik van onze Site en andere platforms. Dit omvat zowel opmerkingen als bestellingen, facturen, sites en documenten die u genereert.

Informatie die we over uw browser en apparaten verzamelen

Terwijl u onze Site en andere platforms gebruikt, verzamelen wij algemene informatie van het soort dat webbrowsers, servers en netwerkoperators gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals unieke identificatoren (bijv. permanente cookies, MAC-adressen, apparaat-ID's, IMEI-nummers), browsertype en -instellingen, locatiegegevens, apparaattype en -instellingen, besturingssysteem, IP-adres, informatie over het mobiele netwerk, waaronder de naam van de operator en het telefoonnummer en het versienummer van de applicatie, taalvoorkeuren, crashrapporten, systeemactiviteit, en de datum-, tijd- en verwijzings-URL van elk bezoekersverzoek. Deze informatie helpt ons om problemen op te lossen, te begrijpen hoe bezoekers onze Site gebruiken, middelen toe te wijzen en in balans te brengen, en onze producten en diensten te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan bestaan uit persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die persoonlijk identificeerbaar zijn (dat wil zeggen dat ze kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren als een individu en een natuurlijk persoon) - informatie zoals IP-adressen, telefoonnummers en unieke identificatoren. We behandelen dergelijke informatie op dezelfde manier als alle andere persoonlijke informatie (zoals uw naam), en zullen deze persoonlijke informatie alleen gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Informatie die we verzamelen over hoe u onze Site en diensten gebruikt

Terwijl u onze Site en diensten gebruikt, verzamelen we informatie over hoe u met ons platform communiceert en hoe u onze diensten gebruikt, zoals de links die u aanklikt, de inhoud die u bekijkt, de voorwaarden, producten en diensten die u zoekt, de producten die u koopt, de mensen waarmee u communiceert of informatie deelt, en hoe u omgaat met advertenties.

We verzamelen informatie over uw activiteit om te begrijpen hoe u onze Site gebruikt en hoe u met onze Site, andere platformen, onze producten en diensten omgaat. Dit helpt ons de voorkeuren van klanten te begrijpen, onze Site en andere platforms te optimaliseren, middelen toe te wijzen en in evenwicht te brengen, en onze producten en diensten te verbeteren.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Wij verzamelen informatie om u in staat te stellen het voordeel van onze Site, platforms, apps, producten en diensten te ontvangen. Onder voorbehoud van dit Privacybeleid en uw gegevensvoorkeuren, kunnen we de informatie die we verzamelen voor sommige of alle van de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze verplichtingen uit te voeren en u de overeengekomen producten en diensten te leveren
 • om uw Account te openen, te onderhouden en te beheren (met inbegrip van het faciliteren van betalingen)
 • het onderhouden, oplossen van problemen en verbeteren van onze Site, platforms, apps, producten en diensten
 • het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • als uw voorkeuren het toelaten, de levering van aanbevelingen en gepersonaliseerde producten en diensten
 • het meten van de prestaties van onze Site, platforms, apps, producten en diensten
 • de beveiliging van u, ons, onze Site, platforms, apps, producten en diensten en het publiek
 • het voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en fiscale rapportageverplichtingen
 • de communicatie met u over onze Site, platforms, apps, producten en diensten, zodat u op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen en updates, wordt gewaarschuwd voor inbreuken op gegevens of beveiliging, en u klantenondersteuning krijgt
 • het met uw uitdrukkelijke toestemming creëren en verspreiden van promotie- en marketingmateriaal dat voor u relevant is
 • voor kwaliteitsborging en opleidingsdoeleinden
 • in het geval van niet-persoonlijk identificeerbare informatie alleen - of persoonlijke informatie alleen met uw uitdrukkelijke toestemming - het promoten en marketen van onze producten en diensten, en onze Site(met inbegrip van eventuele social media-pagina's die door ons worden onderhouden of beheerd, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, enz
 • elk ander gebruik dat voor u is geïdentificeerd op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke informatie of zoals redelijkerwijs wordt overwogen in dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.cdkeys.com/terms-conditions

2. Meer informatie over het delen van persoonsgegevens

Wanneer we uw persoonlijke informatie met anderen delen

De persoonlijke informatie die we verzamelen, blijft binnen onze bedrijfsgroep, behalve in de volgende omstandigheden:

 • wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens te delen
 • wanneer we het delen met onze filialen, partners en andere vertrouwde organisaties waarmee we samenwerken om producten en diensten aan u te leveren
 • wanneer we het delen met betrouwbare externe dienstverleners en dataverwerkers zoals datacenters, webhosts, cloud-opslag- en cloud-softwareleveranciers, leveranciers van klantenondersteuning, betalingsverwerkers, incassobedrijven, accountants en verzekeraars.
 • wanneer we het delen met potentiële verkopers of kopers van onze activiteiten of onze activa
 • wanneer we het delen met toezichthouders of andere relevante partijen met het oog op wettelijke of contractuele naleving en/of rapportage of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze eigendommen of rechten, die van derden of het publiek in het algemeen te beschermen

 

3. Meer informatie over de rechten van de gebruiker

Uw gegevensrechten

Recht op toegang

U mag alle persoonlijke informatie die we over u hebben, inzien en bekijken. Op uw specifieke verzoek kunnen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, enkele of alle van de volgende informatie (zoals gevraagd) verstrekken, voor zover deze beschikbaar is:

 • persoonsgegevens over u, die in ons bezit zijn of onder onze controle staan, en de controle en de bron van dergelijke gegevens
 • de manieren waarop uw persoonsgegevens door ons zijn of kunnen worden gebruikt of verwerkt, met inbegrip van de logica achter eventuele geautomatiseerde beslissingen (indien van toepassing), gedurende de twee jaar voorafgaand aan de datum van het verzoek
 • de manieren waarop uw persoonsgegevens door ons zijn of kunnen worden verstrekt, en informatie aan wie, of aan welke categorieën van ontvangers dergelijke gegevens zijn verstrekt, gedurende de twee jaar voorafgaand aan de datum van het verzoek.
 • hoe lang we verwachten uw gegevens te bewaren of, als specifieke informatie niet beschikbaar is, de criteria die we gebruiken om een dergelijke periode te bepalen
 • het doel van gebruik, verwerking of openbaarmaking

Wij behouden ons echter het recht voor om u niet te voorzien van uw persoonsgegevens, of andere gerelateerde informatie, indien er redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit:

 • de veiligheid of de fysieke of mentale gezondheid van een ander individu kan bedreigen
 • onmiddellijke of ernstige schade aan uw veiligheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid kan veroorzaken
 • persoonsgegevens van een ander individu kan onthullen
 • de identiteit kan onthullen van een persoon die persoonsgegevens over een andere persoon heeft verstrekt en de persoon die de persoonsgegevens verstrekt, niet instemt met de onthulling van zijn identiteit
 • het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen kan beïnvloeden
 • strijdig kan zijn met de nationale en openbare veiligheid, de defensiebehoeften of het nationale belang (met inbegrip van belangrijke economische, financiële, monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden)

Als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] en we zullen op uw verzoek reageren binnen een redelijke termijn nadat het verzoek is ingediend. Wij streven ernaar om alle verzoeken binnen een maand te verwerken voor eenvoudige verzoeken, hoe complex en/of volumineus deze ook zijn, kan het tot drie maanden duren voordat ze worden verwerkt. Als wij u de toegang ontzeggen, geven wij u de reden daarvoor op het moment van uw verzoek.

Wij brengen doorgaans geen kosten in rekening voor redelijke verzoeken om toegang tot uw persoonlijke informatie. Wij kunnen echter in de volgende omstandigheden een redelijke vergoeding voor de tijd en de kosten aanrekenen, waarvan u op de hoogte wordt gesteld voordat wij met het verzoek verdergaan:

 • als er meer tijd nodig is om materiaal voor u te verzamelen en voor te bereiden.
 • als u harde kopieën of fysieke media (d.w.z. CD's, USB-stations of andere opslagmedia) wenst te ontvangen en wij in staat zijn om te leveren

Recht op correctie en verwijdering

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via [email protected] als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke informatie of als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben: niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is; niet meer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld of verwerkt een geldige wettelijke grond voor verwerking mist, zodat wij uw dossier dienovereenkomstig kunnen bijwerken. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie wijzigen, wissen of het gebruik ervan blokkeren. Voor bepaalde verzoeken kunnen we een bewijsstuk of een ander bewijs vragen. Wij zullen alle legitieme verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren zo snel mogelijk verwerken, en onvolledige gegevens binnen een redelijke termijn., en de bijgewerkte persoonsgegevens toe aan andere organisaties te zenden, waaraan de gegevens in de loop van het jaar voorafgaand aan de datum van de correctie zijn verstrekt, tenzij: het is onmogelijk; het onevenredige inspanningen met zich meebrengt; de andere organisaties de gecorrigeerde persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor enig wettelijk of zakelijk doel; of U er anders mee akkoord gaat dat we de gecorrigeerde informatie niet opnieuw hoeven te sturen naar een andere organisatie.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens vanwege uw persoonlijke situatie

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van specifieke persoonsgegevens op beperkte gronden vanwege uw persoonlijke situatie. Neem met ons contact op via [email protected] als u een dergelijk verzoek wilt doen, samen met details over uw persoonlijke situatie en uw redenen voor het bezwaar. Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn beantwoorden. Als wij uw bezwaar afwijzen, zullen wij u informeren over de redenen daarvoor.

4. Social media plug-ins en browser-extensies

We kunnen gebruik maken van sociale plug-ins op onze Site, bijvoorbeeld plug-ins van de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Pinterest en Tumblr, en deze kunnen pictogrammen bevatten. Daarnaast, kunnen we ook het gebruik van een browserextensie aanbieden, die de gebruikers voorziet van bijgewerkte prijzen en voorraadbeschikbaarheid op onze Site en websites van derden.

Deze cookies worden geactiveerd zodra u begint te navigeren op onze Site. Uw browser kan een verbinding maken met de servers van dergelijke sociale netwerken en/of gegevens verzenden naar dergelijke servers wanneer u een pagina op onze Site bekijkt. Als u de plug-in-functionaliteit gebruikt (bijv. de "Like"-knop aanklikken of een opmerking maken), wordt deze informatie ook rechtstreeks door uw browser naar het sociale netwerk gestuurd en kan deze daarin worden opgeslagen. Dit Privacybeleid dekt de praktijken van deze sociale netwerken van derden niet.

5. Analytics

Sommige van de advertenties die u ziet op onze Site of in de e-mails die wij u bezorgen, worden geleverd door adverteerders die informatie over uw online-activiteiten verzamelen met de e-mails die wij versturen en/of op onze Site door middel van cookies, webbeacons en andere technologieën. De derden die deze informatie verzamelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, Bing, Facebook, Zoho CRM, Adaptive Media, BlueKai, Brightroll, DoubleClick, Google, MediaMath, Nielsen NetRatings, Nielsen SiteCensus, Oracle, PubMatic, Pulse360, Quantcast, Rubicon Project, ScoreCardResearch, Signal, SpotXchange, Turn en Yahoo. Het gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën door deze derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. 
Om af te zien van het verzamelen van uw gegevens door deze derden, of om informatie te verkrijgen over de technologieën die zij gebruiken of over hun eigen privacybeleid, kunt u terecht op hun website.

Daarnaast werkt CDKeys.com met derden samen om analytische informatie te verstrekken over uw gebruik van onze Site of om ons te helpen om de advertenties te volgen die aan u worden geleverd om de effectiviteit van de advertenties op onze Site te bepalen. Derden die cookies, webbeacons en andere technologieën gebruiken om ons te helpen met onze verkeersmeting, onderzoek en analyses zijn onder andere Adjust, Adobe, Comscore, Google, LiveRamp, Tapad, Moat, Nielsen, DoubleClick en Flurry. 
Om af te zien van het verzamelen van uw gegevens door deze derden, of om informatie te verkrijgen over de technologieën die zij gebruiken, kunt u terecht op hun website.

OVER WELKE KEUZES BESCHIK IK?

Uw accountinstellingen wijzigen. U kunt informatie toevoegen of bijwerken of de privacyinstellingen van uw Account wijzigen, waardoor de andere gebruikers die de informatie in uw gebruikersprofiel kunnen zien en/of welke informatie in uw gebruikersprofiel zichtbaar is voor anderen, worden beperkt. De informatie die u kunt bekijken, bijwerken of verwijderen, kan veranderen als de site verandert.

Cookies. U kunt uw browser meestal instrueren, door de instellingen ervan te wijzigen, om te stoppen met het accepteren van cookies of om u te vragen voordat u een cookie accepteert van onze site die u bezoekt. Als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u niet alle delen van de Site of alle functionaliteit van de Site kunt gebruiken.

E-mail of via de post. Als u geen e-mail of andere post van ons wilt ontvangen, geef dan uw voorkeur aan door uw accountinstellingen te wijzigen en contact met ons op te nemen op [email protected], of door te klikken op de " uitschrijven"-link in een e-mail die wij u sturen.

Uw account deactiveren. U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie aan ons door te geven of informatie te verwijderen, maar houd er rekening mee dat sommige informatie nodig kan zijn om u bij ons te registreren of om gebruik te maken van een aantal van onze speciale functies. U kunt de deactivering van uw account aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Link met een account verwijderen U kunt de link tussen uw Account en een account op een andere service, zoals een social media-account in uw accountinstelling verwijderen. Om de link volledig te verbreken, kan het echter ook zijn dat u uw accountinstellingen moet aanpassen in de applicatie van een derde partij. Als u bijvoorbeeld uw Facebook-account wilt loskoppelen van CDKeys.com, moet u uw accounts zowel in uw CDKeys.com-accountinstellingen als in uw Facebook-applicatie-instellingen loskoppelen.

Geolocatie. Als u onze Site bezoekt via de meest recente mobiele applicatie op basis van iOS (beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten), kunt u de instellingen op uw mobiele apparaat aanpassen om het delen van uw geolocatie-informatie toe te staan of te voorkomen. Houd er rekening mee dat als u het delen van uw locatie-informatie uitschakelt, u mogelijk geen toegang hebt tot sommige functies of sommige producten op de Site.

Push-berichten. U kunt de "Instellingen" op uw mobiele apparaat aanpassen om push-berichten uit te schakelen voor elk van onze mobiele applicaties waarvoor u dergelijke berichten niet meer wilt ontvangen.

Tekstberichten. Als u geen sms meer wilt ontvangen voor de Dienst die u een sms stuurt met de door u gevraagde informatie, kunt u met "STOP" op het sms-bericht antwoorden om u af te melden.

6. Promo

Voor EU Promo-deelnemers zijn de bovenstaande keuzes een aanvulling op de voorkeuren die u hebt opgegeven toen u uw persoonlijke informatie indiende in het kader van een promotie. 
Wanneer u informatie in uw Account bijwerkt, kunnen wij echter een kopie van uw eerdere, niet bijgewerkte informatie op onze servers bewaren. Houd er rekening mee dat sommige informatie op onze servers kan blijven staan nadat u dergelijke informatie van uw Account hebt verwijderd. We kunnen gebruik maken van alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van, of waarin uw informatie is opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

 

 

Je ziet nu de games die beschikbaar zijn in jouw land ‘%1’. Klik hier om alle games te bekijken.
Om spellen te bekijken die geldig zijn in uw regio ‘%1’, klik hier